Данни за завършилите студенти

За да получите информация за завършилите студенти, моля въведете ЕГН (единен граждански номер), ЛНЧ (личен номер на чужденец) или ЛИН (личен индентификационен номер на чуждестранен гражданин от оригинален документ за самоличност).

ЕГН/ЛНЧ
ЛИН

Информация

Регистърът на завършилите студенти се поддържа от Министерството на образованието и науката на основание чл.10 ал.2 т.3 б.г от Закона за висшето образование. Регистърът съдържа данни за студенти, завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след 1 януари 2012 година. Регистърът съдържа данни за завършената специалност, професионално направление, форма на обучение, както и сканирано изображение на дипломата.

Статистическа информация